Alla kan drabbas av sjukdomar och våra fyrfota vänner utgör tyvärr inget undantag.

Ovan beskrivs de vanligaste sjukdomar som kan förekomma och därför tas alltid blodprov på våra hundar som skickas till godkända laboratorier för analys innan resan till Sverige.

Dolda fel

Amigos Mios reserverar sig för fel hos hunden som ej varit uppenbara med blotta ögat, d v s led-och skelettfel, tandfrakturer, tidiga ögonsjukdomar, allergier samt tidigare ej uppmärksammade skador t ex självläkta benbrott.

Röntgenundersökning av höft/ knäled på en bokad hund kan utföras av spansk veterinär om önskemål finnes och till en betydligt lägre kostnad än i Sverige , men arvodet  ingår dessvärre inte i adoptionsavgiften utan betalas separat av den blivande ägaren.

Vi gör vårt bästa för att upptäcka smärre defekter som vi själva kan konstatera på plats och de hundarna beskrivs och finns för adoption under ”speciella” med reducerad adoptionsavgift.

Observera att sjukdomstesten för Leishmania aldrig kan ge 100% tillförlitligt provsvar eftersom parasiten kan finnas latent/ vilande under upp till 7 år  efter ankomst till Sverige och bli aktiv först vid värddjurets/ hundens sviktande immunförsvar. Ta därför del av den information vi ger angående sjukdomssymptomen och kontakta oss sedan för råd angående provtagning hos veterinär, kostnaden varierar mycket, från ca 2.500:-/ 5.000:- beroende på hur djupgående analysen är.

En hälsobedömning görs av spansk veterinär inför hemresan, men det gäller inte som besiktningsintyg vid tecknande av sjukförsäkring i svenskt försäkringsbolag för då behövs i de flesta fall en ny besiktning av svensk veterinär.

Nedan följer en förkortad beskrivning av de överst nämnda sjukdomarna.
För mer information, besök Jordbruksverkets eller Statens veterinärmedicinska anstalts (S.V.A.).

Inkubationstid
Kan ibland ligga vilande/latent hos hunden i flera år utan att ge utslag på blodtester. A M kan därför inte garantera att er hund inte bär på sjukdomen. Det finns också en liten risk att hunden blir stucken av en smittad mygga efter blodtestet under väntan på resan till Sverige.
Vi uppmanar därför oroliga hundägare att ta kontakt med oss för råd vid något av nedanstående symptom, vi håller oss uppdaterade om de senaste rönen och behandling.

Symptom
Kan uppkomma relativt snart efter infektionstillfället eller först efter en längre tid (upp till flera år) efter det att hunden infekteras via ett myggbett. Första tecknet på leichmania brukar visa sig i form av svårläkta sår eller torr fjällig hud, oftast i ansiktet, men även på andra ställen på kroppen. Hunden börjar avmagra, får feber, svullna lymfknutor och hela immunförsvaret försvagas. En hund som haft leichmania en längre tid brukar få problem med smärta/stelhet samt svaghet i bakbenen.

Orsakas av
En parasit som sprids via myggor (sandmyggor, fjärilsmyggor) till både djur och människor. Dessa myggor finns inte i vårt kalla klimat i Sverige men de trivs framför allt i länderna kring Medelhavet.

Smittorisk
Det krävs ett stick från en infekterad sandmygga för att en hund eller människa skall kunna smittas. Kan endast i extremfall smitta via indirekt kontakt med infekteras blod.

Behandling
Diagnos ställs genom blodprov hos veterinär som bör vara påläst om sjukdomen. Infektionen leder utan behandling hos hund som regel till obotlig, allvarlig systemsjukdom som kräver upprepad och livslång behandling. Inledningsvis används oftast Allopurinol men andra preparat används också till hund i Europa, som t ex Milteforan/Miltefosine. De ges oralt i tablettform. Allopurinol finns på recept i Sverige och om medicinering påbörjas i tid är prognosen god och hunden kan oftast leva ett normalt liv.

Symptom
De röda blodkropparnas skadas och anemi utvecklas, d v s hunden får för lite röda blodkroppar i blodet.

Orsakas av
Babesia orsakas av en bakterie som sprids med den bruna hundfästingen.

Smittorisk
Sprids genom bett av den bruna hundfästingen som inte finns i Sverige, tack vare vårt kalla klimat.

Behandling
Det finns läkemedel att sätta in mot babesios och ofta ger behandlingen en snabb och god effekt. Diagnos ställs genom blodprov.

Inkubationstid
1 vecka upp till år.

Symptom
Symtom på akut sjukdom kan ses inom tre veckor efter det att hunden infekterats av en brun hundfästing. Hos en del hundar ses även en mycket allvarlig kronisk form, som oftast inte går att bota. Symtom till följd av en kronisk form av monocytär ehrlichios kan uppkomma flera månader, eller till och med flera år, efter det att hunden infekterades. Typiska symtom hos hundar som insjuknar i monocytär ehrlichios är feber, blödningar och trötthet. Hunden kan magra av. Anemi (dvs. brist på röda blodkroppar) är vanligt. Hundens immunförsvar påverkas och ofta tillstöter även av andra typer av infektioner.

Orsakas av
Sjukdomen orsakas av en bakterie som infekterar en viss typ av de vita blodkropparna. Många hundar har antikroppar i blodet utan att utveckla sjukdomen. De har alltså blivit bitna av en infekterad fästing utan att insjukna. En annan typ av “fästingsjuka” som också förekommer heter Rickettsia och våra hundar testas mot båda dessa sjukdomar och behandlas vid behov med antibiotika.

Smittorisk
Smittan sprids med den bruna hundfästingen som inte finns i Sverige, tack vare vårt kalla klimat. Ehrlichia smittar alltså inte mellan hundar.

Behandling
Diagnos ställs genom blodprov. Snabbt tillfrisknande vid rätt behandling (antibiotika) i akut skede.

Symptom
Slöhet och hosta. Hunden magrar av och blir gradvis allt sämre. Det kan ta lång tid innan hunden visar symtom till följd av sin hjärtmaskinfektion

Orsakas av
Parasiten Dirofilaria immitis, så kallad hjärtmask, sprids via myggor. Infektionen förekommer inte naturligt i Sverige, men den är vanligt förekommande hos hund i ett flertal länder i Europa.

Smittorisk
Hjärtmasken sprids via ett flertal olika myggarter, men för att smittöverföring skall vara möjligt krävs en hög medeldygnstemperatur under flera dagar. Svenskt klimat uppfyller normalt inte detta.

Behandling
Diagnos ställs genom blodprov. I de fall hunden är tillräckligt stabil och prognosen bedöms vara tillräckligt god sätts behandling med en arsenikföring in mot de vuxna maskarna. Om behandlingen lyckas och ges en ytterligare behandling mot några veckor senare.

Rävens dvärgbandmask infekterar hund och katt som kan föra smittan vidare via maskägg som följer med avföringen ut. Dvärgbandmasken är farlig för människan – den ger obotliga leverskador.

Hunden avmaskas inför Sverigeresan med ett för dvärgbandmask avsett medel som samtidigt tar spolmask och andra bandmaskar ( Milbemax eller Drontal Comp ). Hunden anländer till Sverige med korrekt EU- pass där veterinär intygar att den är avmaskad med lämpligt medel.

Inkubationstid
1-2 veckor.

Symptom
Hos människor uppträder det ofta som en influensaliknande symtom, men också som en livshotade sjukdom med blödningar/skador på levern och njurar. Husdjur som drabbas av leptospiros kan uppvisa varierande sjukdomsbild. Nötkreatur får oftast feber, blod i urinen, anemi och gulsot m.m.

Orsakas av
En grupp leptospiralbakterier som vissa i njurarna på vissa djurarter och utsöndras med urinen. De vanligaste djuren är smågnagare, hund, nöt och gris.

Smittorisk
Sprids via infekterat urin från djur som är kroniskt infekterade oftast via råttor och andra smågnagare. Kontaminerat vatten, lera och fuktig mark.

Behandling
Diagnosen fastställs via blodprov och kan behandlas med antibiotika eller vaccination i förebyggande syfte.

Inkubationstid
Ca 1 vecka.

Symptom
Diarré, kräkning, slöhet, feber och upphörd aptit.

Orsakas av
Virus som orsakar en blodig magtarmsinflammation.

Smittorisk
Sprid via avföring och saliv från insjuknat djur.

Behandling
Vaccination ges i förebyggande syfte.

Inkubationstid
Upp till två veckor.

Symptom
Det vanligaste symtomet är beteende störningar. Vilda djur blir tama och tama djur blir skygga eller aggressiva. Det kan även leda till förlamning, rörelsestörningar samt kramper.

Orsakas av
Rabies är en virusinfektion som drabbar nervsystemet och orsakar hjärninflammation. Detta kan drabba alla varmblodiga varelser. Norden är klassad som rabiesfria länder.

Smittorisk
Sjukdomen smittar främst via bett, eftersom stora mängder virus finns i saliven hos infekterade djur. Tiden mellan infektion och uppvisande av symtom varierar mellan några veckor till flera månader.

Behandling
Vaccination används i förebyggande syfte.